Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu Dẫn Hiệu quả của kinh…

Cách Đánh Chuông, Mõ, Trống… Trong bài này chúng ta lần lượt chia sẽ về cách sử dụng chuông, mõ, khánh và trống trong các nghi thức tụng niệm của…

Phổ Am Thần Chú HT. Thích Từ Phượng tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Phổ…

NGHI THỨC TỤNG TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI (Đại chúng vân tập chánh điện, người thọ giới trước đứng trước, đứng thứ lớp trang nghiêm). NIỆM HƯƠNG (Vị Duy na…