Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầy Thích Trí Thoát tụng —oOo— MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Quán Tự Tại Bồ Tát,…

Nghi Thức (Chủ Lễ Mật Niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN Án lam tóa ha. (3 lần) TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta…

SÁM NHẤT TÂM Nhứt tâm quy mạng, Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ Nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng…

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại-Bi Tâm Đà-La-Ni. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da…