Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan (Chùa Đại Bi) TÁN PHẬT Ðấng Pháp Vương vô thượng, Ba cỏi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người. Cha lành chung bốn…

Nghi Thức Sám Hối (Chùa Đại Bi)   NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo…

Nghi Thức Niệm Phật và Kinh Hành (Chùa Đại Bi)   TÁN THÁN PHẬT Sắc thân Như Lai đẹp, Trong đời không ai bằng, Không sánh, chẳng nghĩ bàn, Nên…

Nghi Thức Ngày Chủ Nhật (Chùa Đại Bi)   TRẦM HƯƠNG ĐỐT (đồng ca) Trầm hương đốt xông ngát mười phương Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng. Cầu…

Nghi Thức Dùng Trong Các Đạo Tràng   (TỌA THIỀN TỊNH TÂM Ý – PHÁP NGỮ KHAI THỊ) Kinh thưa Đại chúng! Đời người chóng qua như ánh nắng chiều…

Nghi Thức Cúng Linh (Nghi thức này được soạn cực kỳ đơn giản chỉ gồm các phần cốt yếu. Trong khi hành trì có thể thêm bớt tùy nghi) Phần…

Nghi Thức Cầu Siêu và Tịnh Độ (Chùa Đại Bi) CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI (Chủ Lễ mật niệm) Án lam xóa ha. (3 lần) CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP Án ta…

Nghi Thức Cầu An (Chùa Đại Bi)   TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN Án lam tóa ha. (3 lần) TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án ta phạ bà phạ, thuật…