THƯ THỈNH MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật      Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni      Kính thưa Quí Vị…

THÔNG BÁO (Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, tại Houston sẽ tổ chức chuyến xe Bus đi tham dự Đại Lễ Khánh Thành CHÙA ĐẠI BI) ******************* Kính…

COMPASSION BUDDHIST CENTER CHÙA ĐẠI BI 3720 E. 14th St., Plano, TX 75074 Phone: 469-573-5782 *www.daibitemple.org ***************** Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu…

COMPASSION BUDDHIST TEMPLE CHÙA ĐẠI BI 3720 E. 14th Street, Plano, TX 75074. Phone: 469.573.5782  –  Website: www.daibitemple.org      Thư Phật Đản Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu…