THƯ THỈNH MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật      Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni      Kính thưa Quí Vị…