Thơ Văn học

Diệu Pháp Liên Hoa kinh hoàn mãn (12 June, 2018)

unnamed

Diệu Pháp Liên Hoa kinh hoàn mãn

Tuần lễ trì tụng pháp mầu thâm sâu

Bảy quyển trọn bộ Liên Hoa tụng

Hai mươi tám phầm Chư Phật truyền trao

Pháp dùng phương tiện tương giao

Lời lẽ thí dụ rõ ràng bạch minh

Liên Hoa kinh tạng dạy rằng

Bồ Tát Thánh Chúng rắp tâm khẩn cầu

Chỉ ra chánh pháp Phật thân

Một thừa duy nhất dốc tâm đạt thành

Dùng thời thí dụ ba thừa

Pháp dùng phương tiện chỉ ta rõ ràng

Chư Tôn Bồ Tát bàng hoàng

Ngộ ra chánh pháp Phật thừa mà thôi

Thảy đều hoan hỷ an vui

Chánh đẳng chánh giác quyết tu đạt thành

Mong cầu chánh pháp viên sanh

Pháp Hoa tu học đạo mầu cao siêu

Tận tường Phật dạy rất hay

Đạo tâm khai mở trí thời phát quang

Liên Hoa Diệu Pháp làu làu

Cao thanh tụng đọc rõ ràng từng câu

Lời vàng ý Ngọc thâm sâu

Chúng Con Phật tử quyết tâm thực hành

Phương tiện kinh điển rõ ràng

Lời lẽ thí dụ thâm sâu cuộc đời

Đại BiTăng Chúng tuyệt vời

Dốc lòng tinh tấn hoàn thành bộ kinh

Hồi hướng công Đức vô biên

Cho ngày gây quỹ bãi xe trong Chùa

Phước thay duyên thuận đều huề

Đại chúng hoan hỷ nhẹ nhàng cùng tu

Nhờ vào năng lực chuyên tu

Quả vị an lạc đạt ngay viên thành.

*************

Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa tạng chơn kinh

Phật tử: Phúc Cao

sen 1

Post Comment