Nghi Thức Tụng Niệm

Nghi Thức Cúng Linh

Nghi Thức Cúng Linh

(Nghi thức này được soạn cực kỳ đơn giản chỉ gồm các phần cốt yếu. Trong khi hành trì có thể thêm bớt tùy nghi)

Phần Thỉnh Linh

(Sau khi Hiếu đồ quỳ trước bàn thờ linh, chủ lễ xướng)

 • Lễ bốn lạy

(Thỉnh hương linh)

Ðại từ, đại bi thương chúng sanh,

Ðại hỷ, đại xả cứu muôn loài.

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ

Nam Mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát…Nguyện thùy lực phóng quang tiếp độ hương linh: (tên và pháp danh) đến tại án thờ, thọ tài hưởng thực, thính pháp văn kinh, chứng minh công đức.

Nam mô Linh An Tọa Bồ Tát (3 lần)

 • Điểm trà (lần 1)
 • Lễ hai lạy.

(Tuyên đọc Điệp Văn, nếu có)

 • Điểm trà (lần 2)
 • Lễ hai lạy.

Phần Cúng Dường

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai.

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng.(3 lần)

 • Điểm trà (lần 3)
 • Lễ hai lạy.

Phần Hồi Hướng

VÃNG-SANH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN

Nam Mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

SÁM BÁO HIẾU

Đệ tử chúng con, Vâng lời Phật dạy,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não, Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành, Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ, Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan,  Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,  Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già, Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ, Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn, Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo, Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài linh,
Chí thành cung kỉnh, Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa Phật sự,  Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên, Dũ lòng  lân mẫn,
Hộ niệm cho: Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa Pháp.
Còn tại thế: Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời: Ác đạo xa lìa, Chóng thành Phật quả.
Ngưỡng trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không, Từ bi tiếp độ.(C)

Nam Mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật. (niệm nhiều ít tùy ý)

Nam Mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (3 lần)

Nguyện sanh Cực lạc cảnh Tây phương,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ.

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh,

Bồ Tát bất thối là bạn hữu.

 • Lễ tạ bốn lạy.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng-sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. (CCC)

Nghi thức dùng trong các Đạo Tràng

(TỌA THIỀN TỊNH TÂM Ý – PHÁP NGỮ KHAI THỊ)

Kinh thưa Đại chúng!

Đời người chóng qua như ánh nắng chiều tà. Mạng người sớm hết như hơi thở vào ra. Sao cứ để tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu, quay cuồng với âu lo, tiếc nuối, đem não phiền buộc thân tâm.

Chi bằng, dốc lòng niệm Phật, tụng kinh, tĩnh tọa cho tâm trong ý lặng, bặt mối vọng tình, dứt đường vọng tưởng, mỗi bước mỗi tiến lên bờ giác ngộ.

Tôi nay ân cần khuyến thỉnh Đại chúng giác tỉnh, tinh cần, đừng để thì giờ luống qua vô ích. Hãy ngay lúc này, đoan thân chánh niệm, quy hướng tự tâm.

(một hồi chuông)

KỆ TỊNH TÂM Ý

Các pháp xưa nay thường vắng lặng,

Tâm sinh niệm khởi cảnh liền sinh.

Nghe chuông tỉnh giấc lìa cơn mộng,

Thể nhập chơn tâm diệu đức hằng.

Ngưỡng mong đại chúng an tọa tịnh trung,

Mỗi mỗi nhất tâm niệm Phật.

(một hồi chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, niệm chậm)

(Ngồi Thiền)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhất thiết Phật,

Tôn pháp chư Bồ Tát,

Vô biên Thanh Văn  chúng,

Cập nhất thiết Thánh Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

TÁN PHẬT

Pháp vương vô-thượng tôn, Tam-giới vô luân thất, Thiên nhơn chi Ðạo-sư, Tứ-sanh chi từ-phụ, Ư nhứt niệm Quy y, Năng diệt tam-kỳ nghiệp, Xưng dương nhược tán-thán, Ức kiếp mạc năng tận.

LỄ TAM BẢO

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi.

Đệ tử chúng con một lòng đảnh lễ, tận hư không khắp cùng pháp giới quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả chư Phật (1 lạy)

Pháp luân quét sạch chốn trần ai

Mở rộng đường lên Bát Nhã đài

Bi Trí rạng ngời hoa cỏi tịnh

Pháp mầu giải thoát hiện chân thừa

Đệ tử chúng con một lòng đảnh lễ, tận hư không khắp cùng pháp giới quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả Tôn Pháp (1 lạy)

Tăng bảo trang nghiêm giửa cỏi đời

Xuất trần chí nguyện đẹp muôn nơi

Hoằng pháp lợi sanh là bổn thệ

Lành thay ý Đạo cứu quần mê

Đệ tử chúng con một lòng đảnh lễ, tận hư không khắp cùng pháp giới quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả Hiền, Thánh, Tăng (1 lạy)

TÁN: CÀNH DƯƠNG

Cành Dương nước Tịnh, Rảy khắp ba ngàn, Tánh không tám đức lợi trời người, Pháp giới tịnh vô biên, Diệt tội tiêu khiên, Lửa đỏ hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI-BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam Mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam Mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam Mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ Đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam Mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Chánh Pháp cao siêu lý nhiệm mầu,

Trăm ngàn vạn kiếp dễ gặp đâu.

Con nay nghe thấy xin trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa Đạo mầu.

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần)

KINH TỤNG (tùy theo đạo tràng)

NIỆM PHẬT

Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài,

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)   

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

BỐN LỜI THỆ NGUYỆN

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

CHỐN CHỐN THƯỜNG AN LẠC

Trời A Tu La cùng Dược xoa

Đến đây nghe pháp đem lòng thành

Hộ trì Phật Pháp mãi trường tồn

Mỗi mỗi thường hành lời Phật dạy

Như có thính đồ đến ở đây

Từ trên mặt đất hoặc trên không

Xin khởi từ tâm nơi tất cả

Sống theo chánh pháp trọn ngày đêm

Nguyện chư thế giới thường an ổn

Nguyện đem phước trí ích quần sanh

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ

Khổ não lìa xa chứng Niết Bàn

Hương thơm Giới hạnh nhuần cơ thể

Áo Định mặc thân giữa biển trần

Hoa Tuệ rạng ngời lên cõi Phật

Lòng thường an lạc khắp nơi nơi. (CCC)

NGUYỆN CHÚC

Phật pháp sáng soi,

Cho đời thoát nỗi lầm mê.

Mưa thuận gió hòa,

Cho người hết cơn đói lạnh.

Sạch nạn binh đao,

Tan lòng thù hận.

Từ tâm mở rộng,

Cho thế giới hòa bình,

Chúng sanh an lạc.

TAM TỰ QUY

 • Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh,
 • Thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy).
 • Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh,
 • Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy).
 • Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,
 • Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy).

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật Đạo.(CCC)

Post Comment