Những Ngày Lễ Vía trong năm Âm Lịch

Những Ngày Lễ Vía trong năm Âm Lịch


01/01 Vía Đức Di Lặc
08/02 Đức Phật Thích Ca Xuất Gia
15/02 Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
19/02 Đức Quan Thế Âm Giáng Sanh
21/02 Đức Phổ Hiền Giáng Sanh
06/03 Đức Ca Diếp Tôn Giả
16/03 Đức Phật Mẫu Chuẫn Đề
04/04 Đức Văn Thù Bồ Tát
08/04 Đức Phật Thích Ca Giáng Sanh (thống nhất lại ngày 15)
20/04 Vía Đức Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân
23/04 Đức Phổ Hiền Thành Đạo
28/04 Đức Dược Sư Giáng Sanh
19/06 Vía Đức Quan Thế Âm Thành Đạo
13/07 Vía Đức Đại Thế Chí
15/07 Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)
30/07 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
19/09 Vía Đức Quan Thế Âm Xuất Gia
29/09 Vía Đức Dược Sư Thành Đạo
17/11 Vía Đức Phật A Di Đà
08/12 Đức Phật Thích Ca Thành Đạo